.
.


Política de Privacitat i Condicions d'Ús

Política de Privacidad y Condiciones de Uso

POLITICA DE PRIVACITAT
1. INFORMACIÓ A l'USUARI
*Maricarmen *Gambín Pallarés, com a Responsable del Tractament, l'informa que, segons el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, (*RGPD) i en la L.O. 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (*LOPDGDD), tractarem la seua dades tal com reflectim en la present Política de Privacitat.
En aquesta Política de Privacitat descrivim com recollim les seues dades personals i per què els recollim, què fem amb ells, amb qui els compartim, com els protegim i les seues opcions quant al tractament de les seues dades personals.
Aquesta Política s'aplica al tractament de les seues dades personals recollits per l'empresa per a la prestació dels seus serveis. Si accepta les mesures d'aquesta Política, accepta que tractem les seues dades personals com es defineix en aquesta Política.
2. CONTACTE
Denominació social: *Maricarmen *Gambín Pallarés
*Nombre comercial: *ROBOTUXC *ACADEMY
CIF: 21448013F
Domicili: C/Pintor Murillo núm. 4 ALACANT 03004
e-mail: Robotuxcacademy@hotmail.com
3. PRINCIPIS CLAU
Sempre hem estat compromesos amb prestar els nostres serveis amb el més alt grau de qualitat, la qual cosa inclou tractar les seues dades amb seguretat i transparència. Els nostres principis són:
Legalitat: Només recopilarem les seues Dades personals per a fins específics, explícits i legítims.
Minimització de dades: Limitem la recollida de dades de caràcter personal al que és estrictament rellevant i necessari per als fins per als quals s'han recopilat.
Limitació de la Finalitat: Només recollirem les seues dades personals per als fins declarats i només segons els seus desitjos.
Precisió: Mantindrem les seues dades personals exactes i actualitzats.
Seguretat de les Dades: Apliquem les mesures tècniques i organitzatives adequades i proporcionals als riscos per a garantir que les seues dades no patisquen danys, com ara divulgació o accés no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o la seua pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament il·lícit.
Accés i Rectificació: Disposem de mitjans perquè accedisca o rectifique les seues dades quan ho considere oportú.
Conservació: Conservem les seues dades personals de manera legal i apropiada i només mentre és necessari per als fins per als quals s'han recopilat.
Les transferències internacionals: quan es done el cas que les seues dades vagen a ser transferits fora de la UE/*EEE es protegiran adequadament.
Tercers: L'accés i transferència de dades personals a tercers es duen a terme d'acord amb les lleis i reglaments aplicables i amb les garanties contractuals adequades.
Màrqueting Directe i cookies: Complim amb la legislació aplicable en matèria de publicitat i cookies.
4. RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES SEUES DADES PERSONALS
Les tipus de dades que es poden sol·licitar i tractar són:
Dades de caràcter identificatiu.
També recollim de manera automàtica dades sobre la seua visita al nostre lloc web segons es descriu en la política de cookies.
Sempre que sol·licitem les seues Dades personals, l'informarem amb claredat de quines dades personals recollim i amb quina fi. En general, recollim i tractem les seues dades personals amb el propòsit de:
Proporcionar informació, serveis, productes, informació rellevant i novetats en el sector.
Enviament de comunicacions.
5. LEGITIMITAT
D'acord amb la normativa de protecció de dades aplicable, les seues dades personals podran tractar-se sempre que:
Ens ha donat el seu consentiment a l'efecte del tractament. Per descomptat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
Per requeriment legal.
Per *exisitir un interés legítim que no es veja menyscabat pels seus drets de privacitat, com per exemple l'enviament d'informació comercial bé per subscripció a nostra *newsletter o per la seua condició de client.
Per es necessària per a la prestació d'algun dels nostres serveis mitjançant relació contractual entre vosté i nosaltres.
6. COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS
Les dades poden ser comunicats a empreses relacionades amb *ROBOTUXC *ACADEMY per a la prestació dels diversos serveis en qualitat d'Encarregats del Tractament. L'empresa no realitzarà cap cessió, excepte per obligació legal.
7. ELS SEUS DRETS
En relació amb la recollida i tractament de les seues dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment per a:
Accedir a les seues dades personals i a qualsevol altra informació indicada en l'Article 15.1 del *RGPD.
Rectificar les seues dades personals que siguen inexactes o estiguen incomplets d'acord amb l'Article 16 del *RGPD.
Suprimir les seues dades personals d'acord amb l'Article 17 del *RGPD.
Limitar el tractament de les seues dades personals d'acord amb l'Article 18 del *RGPD.
Sol·licitar la portabilitat de les seues dades d'acord amb l'Article 20 del *RGPD.
Oposar-se al tractament de les seues dades personals d'acord amb l'article 21 del *RGPD.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada *rrhh.
Pot exercir aquests drets enviant comunicació, motivada i acreditada, a robotuxcacademy@hotmail.com
També té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.
8. INFORMACIÓ LEGAL
Els requisits d'aquesta Política complementen, i no reemplacen, qualsevol altre requisit existent sota la llei de protecció de dades aplicable, que serà la que prevalga en qualsevol cas.
Aquesta Política està subjecta a revisions periòdiques i l'empresa pot modificar-la en qualsevol moment. Quan això ocórrega, li avisarem de qualsevol canvi i li demanarem que torne a llegir la versió més recent de la nostra Política i que confirme la seua acceptació.
9.-AUTORITZACIÓ PER A LA PUBLICACIÓ D'IMATGES DE MENORS PER *ROBOTUXC *ACADEMY
Amb la inclusió de les noves tecnologies dins de les comunicacions, publicacions i accions comercials que pot realitzar *ROBOTUXC *ACADEMY i la possibilitat que en estos puguen aparéixer imatges dels vostres fills/as durant la realització dels servicis contractats.
I atés que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'estes dades, *ROBOTUXC *ACADEMY, demana el consentiment als pares o tutors legals per a poder publicar les imatges en les quals
apareguen individualment o en grup que amb caràcter comercial i educatiu es puguen realitzar als xiquets i xiquetes,
en les diferents seqüències i activitats realitzades en l'activitat d'INICIACIÓ A LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL, organitzat per l'Ajuntament del Campello.


POLITICA DE PRIVACIDAD
1. INFORMACIÓN AL USUARIO
Maricarmen Gambín Pallarés, como Responsable del Tratamiento, le informa que, según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, (RGPD) y en la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), trataremos sus datos tal y como reflejamos en la presente Política de Privacidad.
En esta Política de Privacidad describimos cómo recogemos sus datos personales y por qué los recogemos, qué hacemos con ellos, con quién los compartimos, cómo los protegemos y sus opciones en cuanto al tratamiento de sus datos personales.
Esta Política se aplica al tratamiento de sus datos personales recogidos por la empresa para la prestación de sus servicios. Si acepta las medidas de esta Política, acepta que tratemos sus datos personales como se define en esta Política.
2. CONTACTO
Denominación social: Maricarmen Gambín Pallarés
Nombre comercial: ROBOTUXC ACADEMY
CIF: 21448013F
Domicilio: C/Pintor Murillo nº 4 ALICANTE 03004
e-mail: Robotuxcacademy@hotmail.com
3. PRINCIPIOS CLAVE
Siempre hemos estado comprometidos con prestar nuestros servicios con el más alto grado de calidad, lo que incluye tratar sus datos con seguridad y transparencia. Nuestros principios son:
Legalidad: Solo recopilaremos sus Datos personales para fines específicos, explícitos y legítimos.
Minimización de datos: Limitamos la recogida de datos de carácter personal a lo que es estrictamente relevante y necesario para los fines para los que se han recopilado.
Limitación de la Finalidad: Solo recogeremos sus datos personales para los fines declarados y solo según sus deseos.
Precisión: Mantendremos sus datos personales exactos y actualizados.
Seguridad de los Datos: Aplicamos las medidas técnicas y organizativas adecuadas y proporcionales a los riesgos para garantizar que sus datos no sufran daños, tales como divulgación o acceso no autorizado, la destrucción accidental o ilícita o su pérdida accidental o alteración y cualquier otra forma de tratamiento ilícito.
Acceso y Rectificación: Disponemos de medios para que acceda o rectifique sus datos cuando lo considere oportuno.
Conservación: Conservamos sus datos personales de manera legal y apropiada y solo mientras es necesario para los fines para los que se han recopilado.
Las transferencias internacionales: cuando se dé el caso de que sus datos vayan a ser transferidos fuera de la UE/EEE se protegerán adecuadamente.
Terceros: El acceso y transferencia de datos personales a terceros se llevan a cabo de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables y con las garantías contractuales adecuadas.
Marketing Directo y cookies: Cumplimos con la legislación aplicable en materia de publicidad y cookies.
4. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
Las tipos de datos que se pueden solicitar y tratar son:
Datos de carácter identificativo.
También recogemos de forma automática datos sobre su visita a nuestro sitio web  según se describe en la política de cookies.
Siempre que solicitemos sus Datos personales, le informaremos con claridad de qué datos personales recogemos y con qué fin. En general, recogemos y tratamos sus datos personales con el propósito de:
Proporcionar información, servicios, productos, información relevante y novedades en el sector.
Envío de comunicaciones.
5. LEGITIMIDAD
De acuerdo con la normativa de protección de datos aplicable, sus datos personales podrán tratarse siempre que:
Nos ha dado su consentimiento a los efectos del tratamiento. Por supuesto podrá retirar su consentimiento en cualquier momento.
Por requerimiento legal.
Por exisitir un interés legítimo que no se vea menoscabado por sus derechos de privacidad, como por ejemplo el envío de información comercial bien por suscripción a nuestra newsletter o por su condición de cliente.
Por se necesaria para la prestación de alguno de nuestros servicios mediante relación contractual entre usted y nosotros.
6. COMUNICACIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos pueden ser comunicados a empresas relacionadas con ROBOTUXC ACADEMY para la prestación de los diversos servicios en calidad de Encargados del Tratamiento. La empresa no realizará ninguna cesión, salvo por obligación legal.
7. SUS DERECHOS
En relación con la recogida y tratamiento de sus datos personales, puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento para:
Acceder a sus datos personales y a cualquier otra información indicada en el Artículo 15.1 del RGPD.
Rectificar sus datos personales que sean inexactos o estén incompletos de acuerdo con el Artículo 16 del RGPD.
Suprimir sus datos personales de acuerdo con el Artículo 17 del RGPD.
Limitar el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con el Artículo 18 del RGPD.
Solicitar la portabilidad de sus datos de acuerdo con el Artículo 20 del RGPD.
Oponerse al tratamiento de sus datos personales de acuerdo con el artículo 21 del RGPD.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada rrhh.
Puede ejercer estos derechos enviando comunicación, motivada y acreditada, a robotuxcacademy@hotmail.com
También tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control competente (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
8. INFORMACIÓN LEGAL
Los requisitos de esta Política complementan, y no reemplazan, cualquier otro requisito existente bajo la ley de protección de datos aplicable, que será la que prevalezca en cualquier caso.
Esta Política está sujeta a revisiones periódicas y la empresa puede modificarla en cualquier momento. Cuando esto ocurra, le avisaremos de cualquier cambio y le pediremos que vuelva a leer la versión más reciente de nuestra Política y que confirme su aceptación.

9.-AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE MENORES POR ROBOTUXC ACADEMY
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones comerciales que puede realizar ROBOTUXC ACADEMY  y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos/as durante la realización de los servicios contratados.
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos, ROBOTUXC ACADEMY, pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las
cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter comercial y educativo se puedan realizar a los niños y niñas,
en las diferentes secuencias y actividades realizadas en la actividad de INICIACIÓN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, organizado por el Ayuntamiento de El Campello.